این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

- دانشجویان: ثبت نام نویسنده مسئول مقاله و ثبت نام کامل (شامل دریافت پکیج همایش، حضور در جلسات، پذیرایی میان وعده و ناهار، ارایه یک مقاله پذیرفته شده): 100000 تومان و به ازای مقاله دوم مبلغ 30000 تومان به مبل قبل اضافه می‌گردد.

- اعضای هیات علمی: ثبت نام نویسنده مسئول مقاله و ثبت نام کامل (شامل دریافت پکیج همایش، حضور در جلسات، پذیرایی میان وعده و ناهار، ارایه یک مقاله پذیرفته شده): 150000 تومان و به ازای مقاله دوم مبلغ 50000 تومان به مبلغ قبل اضافه می‌گردد.

- سایر افراد متفرقه: ثبت نام کامل (شامل دریافت پکیج همایش، حضور در جلسات، پذیرایی میان وعده و ناهار): 200000 تومان