این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

- تأثیر تغییر اقلیم بر منابع آب و خاک
- تغییراقلیم، تولیدات زراعی و باغی و راهبردها
- تنش‌های غیرزنده مرتبط با تغییر اقلیم و تأتیر آن بر گیاه
- تنش‌های زنده مرتبط با تغییر اقلیم و تأثیر آن بر گیاه
- به‌نژادی و معرفی گیاهان جدید در راستای تغییر اقلیم