این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > رئیس دانشگاه و رئیس همایش
.: ساختار سازمانی همایش  >  رئیس دانشگاه و رئیس همایش

    دکتر محمدعلی بهمنیار